Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

  • poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Županije, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
  • unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
  • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
  • poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija, o čemu obavještava Povjerenika za informiranje,  a za što je neposredno odgovoran čelniku tijela izvršne vlasti. 

Službenik za informiranje općine Lokvičići:

Branko Knezović, načelnik Općine Lokvičići
Sjedište: Općina Lokvičići, Krista Kralja 1, Lokvičići 21263, Krivodol

Tel: 021/853-700

Mob: 098/834-820

e-mail.   opcina.lokvicici@gmail.com

 

Odluka o osobi za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac žalbe protiv rješenja pristup informacijama

Obrazac žalbe odbijen zahtjev 

Obrazac žalbe šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija