REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOKVIČIĆI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:350-01/17-02-8

URBROJ:2129/08-17-02-01

Lokvičići, 07.11.2017. godine

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13.,65/17), članka 47. Statuta Općine Lokvičići, (Službeni glasnik općine Lokvičići br. 01/09), i Zaključka načelnika (KLASA:350-01/17-02-07, URBROJ:2129/08-17-02-01 od 07.11.2017. godine) načelnik Općine Lokvičići objavljuje

 

J A V N U    R A S P R A V U

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja T2- Dolića Draga

 

I.         Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja T2-Dolića Draga (u daljnjem tekstu: Prijedlog UPU-a). Prijedlog UPU-a za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te njegovog obrazloženja i sažetka za javnost.

II.      Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a održat će se od 17.11. 2017. do 17.12. 2017. godine.

 

III.    Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog UPU-a bit će izložen u prostoriji općine Lokvičići te će se javni uvid moći obaviti svakim radnim danom od 9:00 do 13::00 sati. Uvid u Prijedlog UPU-a moguć je i na mrežnim stranicama Općine Lokvičići (http//www.lokvičići.hr).

O Prijedlogu UPU-a održat će se javno izlaganje u prostoriji općine Lokvičići dana prosinca 2017. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati.

IV.     Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi određen je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13., 65/17.), odnosno sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na način da:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja,
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u određenom roku.

V.     Svi sudionici u javnoj raspravi, odnosno zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave zaključno s 20. prosincem 2017. godine, mogu svoja očitovanja, prijedloge i primjedbe upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog UPU-a na mjestu javnog uvida ili poslati u pisanom obliku na adresu:

OPĆINA LOKVIČIĆI, Krista Kralja 1, LOkvičići 21263 Krivodol.

 

Očitovanja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

NAČELNIK:

                                                                                         Branko Knezović

Skip to content