pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

  • poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Županije, a u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku,
  • unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
  • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
  • poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija, o čemu obavještava Povjerenika za informiranje,  a za što je neposredno odgovoran čelniku tijela izvršne vlasti. 

Službenik za informiranje općine Lokvičići:

Branko Knezović, načelnik Općine Lokvičići
Sjedište: Općina Lokvičići, Krista Kralja 1, Lokvičići 21263, Krivodol

Tel: 021/853-700

Mob: 098/834-820

e-mail.   opcina.lokvicici@gmail.com

Odluka o osobi za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac žalbe protiv rješenja pristup informacijama

Obrazac žalbe odbijen zahtjev 

Obrazac žalbe šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godišnja izvješća:

Godišnje izvješće za 2023. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2022. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2021. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2020. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2019. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2018. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2017. godinu pdf

Godišnje izvješće za 2017. godinu xlsx

Skip to content